رهایی از نفس(مصاحبه) :: مرکز نزدیکی به خدا
مرکز نزدیکی به خدا

خوش آمدید.

اینجا مرکز ترک تضمینی خودارضایی می باشد که متعلق به همه ی ماست.جایی واسه پیدا کردن خودمون برای بازگشت به آدم پاکی که بودیم و رهاش کردیم.

روش ترک تضمینی خودارضایی، پست ثابت وبلاگ هست.
اللهم عجل لولیک الفرج

رهایی از نفس(مصاحبه)

مصاحبه با افراد ترک کرده

به نام خداوند جان و خرد

.................

سلام ^_^

بی مقدمه میرم سر اصل مطلب اصولا نفس موجود عجیبیه و رام کردنش یکم فوت و فن و برنامه ریزی نیاز داره امروز یه مصاحبه ی خیلی عالی داریم از...

نه نمیگم از کی فقط میگم تونسته نفس خودشو رام کنه بزن رو ادامه مطلب تا با قهرمان امروز قصه ی ما اشنا بشی :)))

1.لطفاخودتان رامعرفی کنید،میتونیدسن،مدت ابتلا،ومدت پاکی راهم ذکرکنید.

من صباخانوم هستم😊،مدت مبتلابودنم رودقیق یادم نمیاد🤔،ولی تقریبا۷یا۸یاسالی بودکه گرفتارعمل خودارضایی بودم،الان هم 🌹۱۰۳🌹روزه که پاک هستم😊.


2.بنظرتون چه عاملی یاعواملی درکشیده شدن شمابه این عمل نقش داشته واگربه عقب برگردین چه چیزی راتغییرمیدهید.

سوال بسیارزیبایی است(بقول یکی ازمعلم هامون😃)،من تقریباازدوره راهنمایی بواسطه یکی ازدوستانم بااینکاراشناشدم،من اونموقع گوشی نداشتم😊،واین دوست من فیلم های مستهجن میدیدوبرامنم تعریف میکرد،من حقیقتش خیلی درس خون بودم🤓وبیشتردوره درس بودم تاازاین چیزا،وبارهاهم به دوستم گفتم برامن تعریف نکن ومن خوشم نمیادازاین حرفاولی بازتعریف میکرد،وکم کم متوجه شدم شب هاقبل خواب من اون داستان هاکارکترهایی که اون درداستانش تعریف میکردرابه تصویرمیکشیدم وبرای من حکم مسکن روحی راداشت وبرامن این تصویرسازی هاراهی شده بودبه جهت تخلیه مشکلات ودغدغه های زندگی من،وانقدران افکاروتصویرسازی هاراادامه میدادم که به خودارضایی ختم میشد،وبعدش که همه میدونیم پشیمانی زیادبرمن غالب میشدوگاهی هم ازبس پشیمان میشدم ازشدت عصبانیت یه باردیگه خودارضایی میکردم وگریه میکردم😔،این سیکل زندگی من شده بود،ازبچگی تا۱۰۳روزپیش،گاهی دوسه روزیه بارخودارضایی میکردم گاهی یه هفته یه باروتقریباتا۶یا۷سال اصلاهم بفکرپاکی نبودم،شایدالان همه توذهنتون بگیدچرابفکرترک نبودم نبودم؟؟چون من تا۶سال نمیدونستم اسم اینکارخودارضایی هست وچنان عوارض معنوی وروحی داره واصلاکوچکترین چیزازاین موضوع نمیدونستم،وهمیشه بخودم میگفتم که صبابیشترلذت ببر،اینکارخیلی عالیه،مگه هزینه ای داره،مگه خدابدش میاد،پس بیخیال انجام بده،،،اماکم کم ذهنم به این موضوع مشغول شد،که اگراینکارگناه نیست پس چرابعدازاینکارعذاب وجدان میگیرم؟!چرانمیتونم تواینه بخودم نگاه کنم؟!چرامیترسم خانوادم بفهمن؟!چراپشیمون میشم؟!وسوال های این چنینی برای من راهی رابه ارمغان اوردن که دراینترنت بدنبال اطلاعاتی راجب اینکاربگردم،امامن که کلمه اینکاررانمیدانستم ،پس چطوردنبالش میرفتم🤔 ،بطورناگهانی کلمه خودارضایی راازخواهرم شنیدم که داشت تعریف میکردکه دوستشودیده بودخودارضایی میکرد،جوری که تعریف کرددوهزاریم افتادکه اخ منم مبتلابه خودارضایی هستم😔،تعریف های ابجیم وکنجکاوی های خودم باعث شدبیشتردرموردش اطلاعات جمع کنم،وتواینترنت سرچ کردم ودرکمال ناباوری دیدم بله من خودارضاهستم واینکارگناه کبیره ست وعوارض جسمی وروحی بدی هم داره،بیشترازاینکه من ازعوارض اینکاربترسم،"گناه کبیره"بودن اینکاردرمن جرقه ای ایجادکردبرای پاکی،،،منی که هرروزم راباخداشروع میکردم چطورمیتوانستم بااین کارم نگاه خداوندراازخودم دورکنم،وازاین جابودکه تصمیم های من برای ترک شروع شد😊


3.ایاقبل ازاشنایی باسایت هم اقدام بترک کرده بودید،تاچه حدنتیجه بخش بود.

من تقریباماه هایاحتی سال اخربودکه تصمیم هام براپاکی شروع شدواینبارهمراه بااینکار"عذاب ودرد"هم میکشیدم،چون دیگرفکرصبامثل قبل نبود،چون دیگرمطمعن شده بودم خداازاینکاربیزاراست،من قبلافقط ازحضورخانوادم میترسیدم که مباداکسی مراببیندومتوجه شود،اما کم کم متوجه شده بودم من ترسی که دارم ازحضوریه چیزباارزش تربود،وبعدهامتوجه شدم ان حضور،حضورعظیم خداست،وبه مرورترس هایم بیشترشدودیگربرایم اینکارلذت بیشترازلذت پشیمانی بود،واخرین باردیگرواقعااااااا خستتتتته شده بودم به معنای واقعیییی خسسسته شده بودم،نمیتونستم اون صباروبپذیرم ودقیقایادمه یه بعدازظهربودکه باگریه دقیقااین جمله رادراینترنت سرچ کردم👈چگونه خودارضایی راترک کنم؟،،،واولین سایتی که اومدسایت طلایی ❤️مرکزنزدیکی به خدابود❤️که واردسایت شدم صفحه اول راخوندم همانجادست کمک خدارادیدم وانگارکسی به من میگفت اینباردیگه پاکی جدیه چون قبلش بارهاترک کرده بودم ولغزش کردم وعلت اصلیه لغزش های خودم رااین میدانم""که واقعاپشیمان نمیشدم وواقعاخواستارترک نبودم""پشیمان میشدم اماپشیمانیم سطحی وگذرابود،امااین بارحدی بودم وکم کم باسایت اشناشدم ودرچله ترک شرکت کردم😊،وامیدوانگیزه ای که مدیران به من میدادن جرقه ی ترک من راشعله ورترمیکرد😍😍ویه روز ویه روزجمع شدتاالان که۱۰۳روزه نه تنهاسمت اینکارنرفتم بلکه دچارتحریک ووسوسه های چندان زیادی هم نشدم وکلاازماهیت این عمل متنفرشدم😊.


4.اولین جمله ای که باشنیدن کلمات زیربه ذهنتون میادروبهمون بگید.


خودارضایی:خودارضایی یه شبه لذته،یه لذت کاذبه،یه لذت انی وفانی هست😊
من جزاین تعریف،تعریف دیگری ندارم.
مرکزنزدیکی باخدا:نقطه ی عطف صبا😍
پاکی:بهترین حس دنیا😃😃
نماز:هم صحبت شدن بامنبع ارامش ها😊
چهل:هدف ابتدای ترک من😊


5.ازحس وحالی که الان داریدبرامون بگیدپشت سرگذاشتن چهل روزپاکی چه حسی دارد

الان خوب واضح است حس خیلی خوبی دارم😍😃😁،حس روهم که نمیشه توصیف کرد😅،،،فقط خداراشکرمیکنم بخاطراینکه زودترهمون صبای قبلی شدم❤️.


6. ازمهم ترین انگیزه ای که باعث شدتااین اندازه مصمم عمل کنیدچه چیزی بود.

عشق خداااخداااخدااا❤️مهم تریم انگیزه من براترک بود😊.


7.خودارضایی چه عوارضی براتون درپی داشت وباترک اون تاچه اندازه بهبودپیداکردید.


خودارضایی بیشترعوارض روحی شوبه من نشون دادتاجسمی،من عوارض جسمی مشاهده نکردم درخودم اماتادلتون بخوادعوارض روحیشوتحمل می کردم😢😅به امیداینکه شایدلذت ناشی ازان بتوانداین عوارض راجبران کند،اماروزبه روزبدترمیشدم، درواقع خودارضایی برامن همانند یه سراب بودکه منم تشنه ی لذت گذرای ان بودم ودوان دوان بهش نزدیک میشدم ومیدیدم پوچ وخالی است😕،ونه تنهابرای من تجربه نمیشدکه سمت این سراب نرم بلکه دفعه های بعدباسرعت بیشتری میرفتم سمتش وفکرمیکردم اگرسرعتم رابیشترکنم حتمابه اب میرسم اماهرگزنرسیدم،،،،

8.بنظرتون مهم ترین کارایی که کردین یانکردین تابسمت این عمل نریدچه چیزایی بود(رازموفقیتتون).


رمزموفقیت من اول لطف خدابوده،من قطعابدون لطف ورحمت خداهرگزنمیتوانستم ازاین منجلاب رهایی پیداکنم🙏🙏🙏،وبعدتمایل وخواسته قلبی خودم ودرنهایت هم کنترل ذهنم ازافکارمنفی وان تصویرسازی های منفی بود.


9.رابطتتون باخداوایمه طی این دوره چه تغییراتی کرده.

من قبل ازاینکه ترک کنم نمازمیخواندم ویمقدارهم باخداارتباط داشتم اماکم کم که واردخودارضایی شدم شرم میکردم بااون کارم ازخداطلب کمک بخوام یعنی اگربدترین مشکلات هم پیش میامد،خجالت میکشیدم روبسوی خدابایستم وازش کمک بخوام😔،،،امابعدازترکم دیگه خجالتی درکارنیست😊😊😊من به خدنیازدارم وخواهم داشت وبدون رحمت خداقدمی نمیتوانم بردارم،وارتباطم باخدابیشترشده والان رحمت هاشوخیلی بیشترمیبینم البته خداهمیشه حواسش به بنده هاش هست، وخدادرهمه حال بنده هاشودوست داره،من معتقدم خداهمان زمان که خودارضایی هم میکردم هوای منوداشت مثلاابرومونمیبرد،میتونست خیلی راحت همان لحظه خودارضایی یکی ازاعضاخانوادم مراببینندوابروم میرفت امااینکاررانکردوبارهادیدم چطوربااینکه من اینکاررامیکردم ابروی مراخریدومیتوانست کاری کندکه دیگران بفهمندامااینکاررانکرد،حتماخدامراهمان موقع هم دوست داشته که مراقب ابروی من بوده،ومن واقعاشرمنده ی این خدای بزرگ وعالم هستم ومتاسفم برای خودم بخاطراینکه خدارابااین همه لطف ناامیدمیکردم🙏🙏

.............


10.بنظرتون چرابعضی هاانگیزشون روبرای ترک ازدست میدهندوحس میکنندنمیتوانندترک کنند.


من جای هیچ کس نیستم ونمیتوانم دیگرانی که شرایطشون ازمن بدتربوده یابهتربوده رادرک کنم،به هرحال هرکس دریه مقطعی ازاین بیماری است،،،امابه این نتیجه رسیدم اولین جرقه براترک خواستاروتمایل واقعی فردبرای پاکی است،بیشتر کسانی که درسایت حضوردارن تمایل به ترک دارن ودیگران وخداهم دستشون رومیگیره،حالاجداازاینکه بعضی هاواقعادراینکارغوطه ورشده اندکه علاوه برتمایل نیازبه کمک بسیارزیاددارن که اخرمصاحبم صحبت میکنم دراین باره،اماهمین که اینجاحضورداریم یعنی خواهان پاکی هستیم واگرمصمم باشیم قطعاموفق خواهیم شد💪💪💪

11.ایاکتاب، موسیقی خاصی توی این مدت بهتون کمک کرده.

من برای ترکم کتابی چیزی مطالعه نکردم اماپیشنهادم اینه که ازموسیقی های بیکلام بخصوص قبل ازخواب برای ارامش بیشترذهنتون استفاده کنیدمثلاصدای دریا،یاصدای باران واقعاارامش بخش هستن😊🙏🌹


12.بخش موردعلاقه شمادرسایت کدام بخش بود.

بخش چله های پاکی واندرزهای ناب👌😍🌺

13.بااین پاکی وطهارتی که الان داریدیه دعازیباکنیدبرای همه بچه های سایت.


بله حتما😊
ازخدامیخواهم همه کسانی که دراین مسیرگیرافتادن وواقعاگرفتاراین بیماری شده اندرهایابندومعنای لذت واقعی رامتوجه بشن وبه این نتیجه برسندکه پاکی بهترین حس دنیاست😊👌🌹

14. وحرف اخر،،،👇😊

دوستان من میخوام درمورداین موضوع هم صحبت کنم که چندین باره میبینم که بعضی هافقط وفقط به خداوایمه متوسل میشن وواقعاماهیت دقیق بیماری شونونمیشناسندوحتی بعضی هاهم گفتن که بهترین روانشناس خداواهل بیت هستن!(روی صحبتم باکسایی هست که واقعامشکلشون جدیه وبه جایی رسیده اندکه شهوت اختیارراازانهاگرفته) خداواهل بیت جایگاه خودشون رودارند،اماراه حل اساسی نیست وبراکسی که واقعادرشهوت رانی غرق شده بایدفکرهای دیگه ای هم کرد،چرامیگم فقط متوسل شدن به خداجواب نمیده دراین گروه ازافراد؟،اول من یسوال ازشمادارم ایاکسی که دورازجان شماسرطان گرفته،"فقط" بادعاورازونیازباخداواهل بیت درمان میشه؟!!واضحه که خیر،،،پس بایدازامکانات دیگرهم استفاده کنم،مثلا مراجعه به روانشناس واقعادربعضی هالازمه،من نمیفهمم چرااینقدردیدگاهمون راجب روانشناس بده!!من خودم بارهابه روانشناس مراجعه کردم وبااینکه خانوادم میگفتن تونیازنداری،من میگفتم من نیازبه روانشناس راحس میکنم ورفتم پیش روانشناس وکاملاهم راضی بودم،،،خداواهل بیت جای خودرادارن، اماراه حل ودرمان نیزبایددرنظرگرفته بشه،قطعابدون خداواهل بیت مانمیتوانیم پاک بمانیم وهرکدوم ازماوشماکه پاک میمانیدقطعالطف بزرگ خداشامل حال ماهاشده،اماروی سخنم بیشتررواین موضوع هست که راه الهی کمک کننده ست اماجایگزین راه حل اساسی نیست، کلامیگم که هرکس دریه مقطعی ازشهوت رانی وخودارضایی قراردارد،یکی درمراحل ابتدایی اینکارهست وکامل کنترل شده عمل میکنه یعنی اختیاردست خودشه هرموقع خواست وشرایطش بودخودارضایی میکنه،امابعضی به اون حدرسیدن درمسیرشهوت رانی که نفسشون اختیارراازدستشون ربوده وکنترل واختیاری ندارن،خودارضایی وکلاشهوت رانی برای انهابه یهرفتاراجباری تبدیل شده،یعنی فردچه بخوادوچه نخواد،چه شرایطشوداشته باشه یانداشته باشه،چه تنهاباشه یاشلوغ باشه دورش بایداون کاروانجام بده اگرنده ارامش وقرارنداره یچیزی کم داره دقیقامثل معتادبه موادی که تشنه ی موادمخدره،من تخصص ندارم امابعضی ازاین افرادوسواس فکری دارن،بنابراین بایدخودمون روبعنوانیه بیماربپذیریم که نیازبه درمان داریم،بعضی وقتابراحل این مشکلمو ن به روانشناس،مشاورنیازداریم،اینارومیگم چون چندین باره میبینم کاربران میگن مثلاهرچقدرمتوسل میشم به خدا،قران،اهل بیت،امام زمان نتیجه نمیگیرم!!خب علتش اینه که مابیماریمونوریشه یابی نمیکنیم نمیریم ببینیم مشکل ماچیه به چه کمک هایی نیازدارم بعضی افرادواقعاوسواس فکری دارن که حتمابایدبه روانشناس مراجعه کنندیاحتی زیرنظرروانپزشک برن،البته کاربرهم داریم زیرنظرروانپزشک هست،چون بعضی هامشکلشون فراترازاین حرفاهست وصرفامعتادجنسی هستن وبادوتاپیام اینحاحل نمیشه مشکلشون وبه یه درمان اساسی نیازدارن امابعضی هاکه دراین بیماری هستن واینکاروبصورت اجباری انجام نمیدن درواقع رفتارشون کنترل شده است پس بسیاراینجابدون کمک روانشناساوروانکارهامیتونه نتیجه بگیره،پاکیه همه شماارزوی قلبیه منه،درپناه خداباشید

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی

نظرات (۲۱)

 1. چند‌دقیقه‌پیش‌اینکار‌راکردم
  می‌خام‌برم‌حمام‌غسل‌کنم‌وبعدشم
  نماز‌توبه‌بخونم.دعا‌کنید‌برام.می‌خام‌ترکش‌کنم،اول‌به‌خاطر‌خدا‌بعدشم‌به‌خاطر‌آرزو‌های‌بزرگم.۹۷/۳/۲۵ساعت‌۱۹:۲۳
  خدایا‌کمکم‌کن😑
  • پاسخ:

   رضا(موسس و خادم سایت) :

   سلام داش علی گل
   خوبی؟ 
   مرد بزگ اگه تازه واردی که روش ترک رو نخوندی برو لطفا به لینک زیر و روش ترک رو بخون :


   اگه خوندید بازم برید بخونید در ضمن به لینک های زیر حتماااااااااااااااااااااااا برید و بخونید چون به درد وضعیت فعلی شما خیلی میخوره »


 2. مهدیه بانو♥

  سلام مصاحبه خیلی خوبی بود .
  من میخوام که مصاحبه کنم.
  اون ایمیل قبلی اشتباه بود.
  این ایمیلی که الان وارد کردم درسته.
  • پاسخ:

   امین:   سلام بانو 
   برای مصاحبه لطف کنید پیام خصوصی بفرستین 
   ممنون
 3. با سلام علی هستم از همین امروز توبه کردم که دیگه گناه های جنسی انجام ندم و یه زندگی سرشار از امید ویک اندام زیبا داشته باشم ۱۷/۳/۱۳۹۷خدایا فقط تو میتونی کمکم کنی .
  ببخشید من یکم لاغرم این کار را انجام ندم خوب میشم؟
  با تشکر.
  • پاسخ:

   یگانه:
   سلام 
   بهتون تبریک میگم بخاطر این تصمیم فوق الهاده خوبتون 
   شما فقط کافیه اراده کنید 
   حتما میتونید و از افتخارات سایت خواهید بود
   اگه لاغریتون بخاطر استمناست بله عوارض بعد از ترک رفع میشه.
   در غیر اینصورت حتما همراه با ترک ورزش کنید و از رژیم غذایی مناسب بهره ببرید.اگر بازهم به تناسب اندام نرسیدید آزمایش تیروئید بدید شاید پرکاری غده تیروئید سبب لاغر شدن شماست که ان شالله این نباشه.
  • پاسخ:

   یا لثارات الحسین:
   سلام بله دعاگو هستیم
   🍀 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم🍀

  • پاسخ:

   مریم
   سلام
   متشکر از شما
 4. واقعاقدردانی میکنم اززحمت هایی ک دراین سایت میکشیدمن بالطف خداوراهنمایی شماامیدبرای ترک دارم
 5. سلام خدمت همه دوستان پاکی ک با اراده فولادین بر این حس شیطان و قدرتمند فائق اومدن.
  دمتون گرم.
  امیدوارم همه چیزایی ک این لعنتی ازتون گرفته رو خدا دوباره عین روز اولش بهتون بر گردونه.
  ی تلاش قاطعانه و ی تصمیم جدی و امیدواری میخواد.
  همه اینا رو خدا بهتون میده.
  فقط یادتون نره ک باور کنین ک انسان از تمام موجودات عالم میتونه قوی تر و قدرتمند تر و فولادی تر باشه.پس چرا دس روی دس گذاشتین.با اسم الله و کمک و اراده خودتون یا علی کنین ک بتونین تو این سال جدید بدون هیچ استرسی ب زندگیتون با ی روحیه تازه و سر حال ادامه بدین.
  • پاسخ:

   بانوی آسمانی
   خیلی ممنون از حرفای ارزشمندتون
   موفق و موید باشید.
   یاعلی
 6. علی پسر اراده آهنی

  سلام به همه
  این سایت واقعا آنتی خودارضاییه !!!!هر وقت وسوسه شدین بیاین یه نظر بزارین
  باور نمیکنین این کار چقدر تاثیر گذاره
  و چقدر به من کمک کرده
  صبا خانوم منم عین شما بودم منتهی فرقش اینجاس که من هنوز به ۴۰ روز نرسیدم !!!!!!
  • پاسخ:

   بانوی آسمانی:
   ‌انشاءالله شما هم به ٤٠ روز میرسید.
 7. بانوی آسمانی💙💚

  سلام لطفا برید بخش درخواست کمک من یه چنتا کامنت برا کمک ب بقیه گذاشتم بخونید.
  درضمن هنوز زمان هست..😊
 8. سلام من قیلا زیاد تو به کردم ولی شکست خوردم 24 روز توبه کرده بودم ولی وسوسه شدم و اون کناه رو کردم دیگه دارم امیدم به ترک رو از دست میدم سه سال دارم این گناه رو میکنم دو سال اولش نمی دونستم چیه گناهه یا نه بعد فهمیدم که گناه هس خیلی توبه کردم ولی شکست خوردم
  • پاسخ:

   بانوی آسمانی:
   سلام
   بیشتر کسانی ک اینجان
   بیش از صد بار یا بیشتر توبه کردن 
   ولی در اخر موفق شدن
   شما هم اگه تونستی ٢٤ روز پاک باشی 
   میتونی تا ٤٠ روز پیش بری
   به شرط اینکه واقعا بخواین 
   پاکیتون ابدی:)
 9. مصاحبه خوبی بود من تازه با این سایت آشناشدم اولش جدی نگرفتم اما با خوندن نظرا و مصاحبه ها حتما منم میتونم
  مرسی از آرزوهای قشنگی که برامون داشتی
  امیدوارم برای همیشه پاک بمونی صباجون😃
 10. ✔مختار ثقفی✔

  سلام
  من که با خوندن این
  متن خیلی خوشحال شدم 😀
  براتون روز های عالی و خوب
  آرزو می💙کنم و
  امیدوارم که در تمام مراحل زندگی موفق باشی .


  🌻🌼🌸🌹🌺🌷🌻🌼🌸🌹
 11. مصباح
  سلام خواهرم، متن و مصاحبه بسیار عالی بود👌
  خوشحالم که به هدفتون رسیدین و امیدوارم در همه زمینه های زندگی همینقدر راسخ و پر امید ادامه بدین
  همیشه شاد باشید🌻
 12. بسم الله الرحمن الرحیم :
  سلام..واقعا مصاحبه ی مفید و خوبی بود.
  دست یافتن به لذت پاکی رو بهتون تبریک میگم.
  خدا هوای بنده هاشو داره..مشکل اینجاست گاهی بنده درست این رو باور نداره.
  آشنایی با این سایت و ترک افراد به کمک این سایت از الطاف الهی هست.
  موفق و پیروز باشید
 13. سلاااااام سللاااااام😃😃
  خدمت برادروخواهرای گلم😍😍
  حالتون چطوره؟؟؟؟👯💁
  امیدوارم شادوموفق وپاک بمانیدگلهای من🌺💐🌹🌻
  خوشحالم اگرراضی بودید😊
  ممنونم ازحضورباارزشتون ❤
  وسپاااااس فرااااوان بابت نظرهای زیباتون😊🙆
  پاکی وشادیه شماهاارزوی قلبی منه💝
  🍀به خدامیسپارم تون که بهترین حافظ است🍀
  • پاسخ:

   :)
 14. سلام صبا خانوم
  ممنون از شما
  برای مصاحبه زیباتون
  🌷🌷🌷
  انشاءالله پاکی هممون ابدی باشه 🙏🙏
 15. سلام .مصاحبه خیلی خوبی بود
  صباخانوم امیدوارم پاکی تون ابدی باشه
  همین که تونستین بعداز۷&۸ سال این عادت بدو ترک کنین نشون دهنده اینکه ادم بسیار بااراده و با انگیزه ای هستین و منم به شخص بسیار امیدوار شدم که ترک این عادت بد غیر ممکن نیست
  .....
  در پناه حق
  • پاسخ:

   الیاس:
   متشڪر از شما
 16. حسین مرد روزای سخت

  سلام ، مصاحبه بسیار عالی
  دست مصاحبه کننده و پاسخ گو درد نکنه.
  قسمت آخر رو اگر واقعا امکانش رو دارید انجام بدید
  اگر مشکلی دارید و میتونید برید پیش روان شناس برید...
  روان شناس هم اگه آدم درست باشه که نور علی نور میشه چون بعضی ها این کار مشکلی درش نمی بینن.
  امیدوارم پاکی شما هم ابدی باشه که قطعا هست صبا خانم
  یا حق
  • پاسخ:

   الیاس:
   ان شالله
 17. عبدالمهدی:
  سلام
  خیلی خوشحال شدم از مصاحبه تون و صحبت های زیبا و خیرخواهانه ی شما.
  تبریک میگم این حس در آغوش خدا بودنی رو که براتون ایجاد شده، و امیدوارم هر روز بیش از پیش احساسش کنید.
  در بین کلامتون هم این مطلبتون رو یه جمله ی طلایی میدونم:
  «اگراینکارگناه نیست پس چرابعدازاینکارعذاب وجدان میگیرم؟!»

  البته نسبت به مطلب آخر، پیشنهادم اینه به جای اینکه بگیم شهوت رانی برای برخی تبدیل به یک رفتار اجباری شده؛ بگیم تبدیل به یک عادت راسخ شده.
  چون افراد وقتی خودشون رو مجبور به کاری حس میکنن، طبیعتا انگیزه شون برای تلاش برای رهایی از اون کار، کم میشه.

  امیدوارم موفق و سلامت باشید.
  توفیقتون مستدام